Bluetooth Headset BH 304 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas
med största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

background image

SVENSKA

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Samtliga ovanstående råd gäller såväl
enhet som batteri, laddare eller annat
tillbehör. Om någon enhet inte fungerar
som den ska, tar du den till närmaste
kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan som
finns på produkten, bokomslaget
eller paketet är en påminnelse
om en EU-regel som säger att all

elektrisk och elektronisk utrustning som
inte längre används ska lämnas till en
återvinningsstation. Kasta inte dessa
produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att
undvika att det uppstår miljöskador eller
hälsorisker på grund av okontrollerad
sophantering och för att främja
återvinning av material. Information
om insamling och återvinning finns
hos produktens återförsäljare, lokala
myndigheter, organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste
Nokia-representant. Se produktens eko-
deklaration eller landsspecifik
information på www.nokia.com om du
vill veta mer.