Bluetooth Headset BH 304 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten
som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

background image

NORSK

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder
både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte,
må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produkt,
dokumentasjon eller innpakning
skal minne deg om at innenfor

EU må alle elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer
leveres på egne innsamlingssteder når
de ikke brukes lenger. Ikke kast disse

produktene som usortert, kommunalt
avfall.

Returner produktene til innsamling for
å hindre skade på miljø eller helse på
grunn av ukontrollert avhending, og for
å fremme forsvarlig gjenbruk av
materialressurser.
Innsamlingsinformasjon finner du hos
leverandøren, lokale avhendingsmyn-
digheter, nasjonale produsentansvars-
organisasjoner eller din lokale Nokia-
representant. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se produktets
miljødeklarasjon eller informasjon for
hvert enkelt land på www.nokia.com.