Bluetooth Headset BH 304 - הרכבת הדיבורית האישית  על האוזן

background image

היהת האלולהש ןפואב ןזואה תאלול

.(11) ״

Nokia

״ וגולל לאמשמ

יוסיכה תפלחה

ופרוצי תישיאה תירובידלש ןכתיי

.םיעבצ ןווגמב םיימדק םייוסיכ

יוסיכה תא ךושמ ,יוסיכה תפלחהל

תא ץחלו (12) הלעמלמ יחכונה

.ומוקמל שדחה יוסיכה

תוחישב לופיט

רישכמב שמתשה ,החיש עוציבל

תירובידהשכ ליגרכ ךלש ירלולסה

.וילא תרבוחמ תישיאה

רזוח גויחב ךמות רישכמה םא

תירובידה ךרד גיוחש ןורחאה רפסמל

שקמ לע הלופכ הציחל ץחל ,תישיאה

.החיש תעצבתמ אלשכ םויס/הנעמה

ךרד ילוק גויחב ךמות רישכמה םא

תא קזחהו ץחל ,תישיאה תירובידה

תעצבתמ אלשכ םויס/הנעמה שקמ

ךירדמב ראותמכ ךשמהו החיש

.רישכמה לש שמתשמל

לע ץחל ,החיש לש הייחדל וא הנעמל

החיש תייחדל .םויס/הנעמה שקמ

שקמ לע הלופכ הציחל ץחל ,תסנכנ

.םויס/הנעמה

תירובידב עמשה תמצוע תוסיוול

עמשה תמצוע שקמ לע ץחל ,תישיאה