Bluetooth Headset BH 304 - הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

background image

.היובכ תישיאה תירובידהשו

יוביכ/הלעפהה שקמ תא קזחהו ץחל .2

ליחתת הקוריה יוויחה תירונש דע

.תוריהמב בהבהל

Bluetooth

-ה תנוכת תא לעפה .3

רישכמל הרוהו ,ירלולסה רישכמב

.

Bluetooth

ירישכמ שפחל

תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ורתואש םירישכמה תמישרמ

םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

תישיאה תירובידה תא רבחלו

,םימיוסמ םירישכמב .רישכמל

רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי

ךילע .המאתהה רחאל ינדי ןפואב