עזרה Bluetooth Headset BH 304

background image

Nokia BH-304 תישיא Bluetooth תירוביד

611

11

9

10

8

7

6

11

612

9204670/1

background image

תירבע

המאתה תרהצה

הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םאות

HS-79W

רצומה יכ תאזב

םיאנתלו תובייחמה תושירדל

.1999/5/

EC

היחנהב םירחא םייטנוולר

ןתינ המאתהה תרהצה לש קתוע

תבותכב אוצמל

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity

.

0434

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2007

Nokia

לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח

רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב

Nokia Connecting People

Nokia

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

םירחא תומש .

Nokia Corporation

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש

םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ

.םהל םיסחוימה םילעבה

Bluetooth is a registered trademark

of Bluetooth SIG, Inc

.

חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ

םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב

ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

לכל ןכו ,הסנכה וא םינותנ ןדבואל

םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא

״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .(

as is

)

לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה

,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו
.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל

.שארמ העדוה אלל תע

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

הנפ םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל

.ךירוגמ

הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

תנתינש תושרב עוגפל םילולע

.דויצה תא ליעפהל שמתשמל

background image

תירבע

אוצי חוקיפ

,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט

תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי

קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא

.טלחהב הרוסא

Nokia BH-304

תישיאה תירובידה

תוחיש לבקלו עצבל ךל תרשפאמ

שמתשהל לכות .העונתב התאש העשב

םירישכמ םע תישיאה תירובידב

תייגולונכטב םיכמותש ,םימאות

.תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

הז שמתשמל ךירדמ הדיפקב ארק

.תישיאה תירובידב שומישה ינפל

שמתשמל ךירדמה תא םג ארק

,ךתושרבש ירלולסה רישכמה לש

הקוזחתו תוחיטב עדימ קפסמש

תישיאה תירובידה תא קחרה .ינויח

לש דיה גשיהמ הלש םירזיבאה תאו

.םינטק םידלי

Bluetooth

תייגולונכט

תיטוחלא תרושקתל

ךל תרשפאמ

Bluetooth

תייגולונכט

.םילבכ אלל םימאות םירישכמ רבחל

תישיאה תירובידהו ירלולסה רישכמה

ךא ,הייאר וקב תויהל םיבייח םניא

הז םירטמ 10 לש חווטב תויהל םיבייח

תוערפהמ לובסל םילולע םירוביח .הזמ

וא תוריק ןוגכ ,םימסוח םימצעמ

.םירחא םיינורטקלא םירישכמ

םיטרפמל תמאות תישיאה תירובידה

,

Bluetooth Specification 2.0 + EDR

Headset Profile 1.1

-ב ךמותש

ץעוויה .

Hands-Free Profile 1.5

-בו

Bluetooth

ירישכמ לש םינרציב

םימאות םה םא עובקל ידכ םירחא

.הז רישכמל

שומיש לע תולבגה הנכתית

.םימיוסמ תומוקמב

Bluetooth

תוימוקמה תויושרה םע תאז קודב

.תורישה קפס םע וא