Bluetooth Headset BH 304 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-304

9204670/1

611

11

9

10

8

7

6

11

612

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at udstyret HS-79W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi
af Overensstemmelseserklæringen findes
på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og
firmanavne, som er nævnt heri, kan være
varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de

produkter, der er beskrevet i dette dokument,
uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det
er krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos den nærmeste Nokia-
forhandler.
Uautoriserede ændringer eller modifikationer
af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret
til at bruge udstyret.

0434

background image

DANSK

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.